Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług najmu (dalej: Usługi) za pośrednictwem strony internetowej (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera, przetwarza i przechowuje wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest Rest In Nature Sp. z o.o. adres: Stefana jaracza 6/25a 00-378 Warszawa, KRS: 0001016360 NIP: 5252941638 REGON: 524322933 adres poczty elektronicznej: contact@offcabin.com (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  •  
  • świadczenia Usług,
  • komunikacji z klientami, na rzecz których świadczone są Usługi  np. formularz kontaktowy )
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia i korzystania z Usług  albo korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe klientów, użytkowników : imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów i użytkowników będą przetwarzane przez okres:

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe klientów, użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np.  obsługującym e-płatności,  świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik/klient Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres: contact@offcabin.co
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia – nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik /klient ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies. 
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie. 
 3. Użytkownik/klient może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników/klientów nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników/klientów mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników/klientów nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO.